اصابت به افغانستان

اصابت به افغانستان

اصابت خمپاره به مجلس افغانستان
مقامات افغانستان از حمله خمپاره ای به ساختمان مجلس این کشور در کابل خبر دادند.
۱۳:۴۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


اصابت خمپاره به مجلس افغانستان

مقامات افغانستان از حمله خمپاره ای به ساختمان مجلس این کشور در کابل خبر دادند.
۱۳:۴۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین


اصابت خمپاره به مجلس افغانستان

cars

ورزش و زندگی