برچسب: به مجلس

ورود ریزگردها مجلس

ورود ریزگردها مجلس ورود ریزگردها به مجلسرئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مسائل زیست محیطی به خصوص ریزگردها به طور جدی در خانه ملت بررسی خواهد شد.۱۰:۴۵ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۳۰ خرداد ورود ریزگردها به مجلس رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: مسائل زیست محیطی به خصوص ریزگردها به طور جدی در خانه ملت بررسی خواهد […]

Read more

لزومی نفت نیست

لزومی نفت نیست لزومی به طرح بحث فروش نفت و اینگونه قراردادها در مجلس نیسترئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان که خواستار در جریان قرار گرفتن مجلس از زوایای «قرارداهای نفتی» بود، افزود: بر اساس تفسیر شورای نگهبان، لزومی به طرح بحث فروش نفت و اینگونه قراردادها در مجلس نیست.۱۳:۵۱ […]

Read more

مردم تحول هستند

مردم تحول هستند مردم به دنبال تحول در مجلس هستند احمد مازنی در ارتباط با ترکیب هیأت رئیسه و انتخاب رئیس برای مجلس دهم شورای اسلامی اظهار کرد: آنچه که به صورت صریح مطرح است بحث ریاست مجلس است و صحبت چندانی در ارتباط با انتخاب هیأت رئیسه هنوز به گوش نرسیده است. وی افزود: […]

Read more

اصابت به افغانستان

اصابت به افغانستان اصابت خمپاره به مجلس افغانستانمقامات افغانستان از حمله خمپاره ای به ساختمان مجلس این کشور در کابل خبر دادند.۱۳:۴۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین اصابت خمپاره به مجلس افغانستان مقامات افغانستان از حمله خمپاره ای به ساختمان مجلس این کشور در کابل خبر دادند.۱۳:۴۷ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۹ فروردین اصابت خمپاره به […]

Read more